• نشست ورزش و کتاب در سرای اهل قلم - ۱۳۹۲/۰۲/۱۳
 •  

   

  نشست ورزش و کتاب با جضور دﻛﺘﺮﻋﻠﻴﺮﺿﺎدﺑﻴﺮ، ﻣﻴﺜﻢ زﻣﺎن آﺑﺎدي و ﺳﻌﻴﺪﺳﻌﻴﺪي در 26هُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.

   

   

  زمان :

            ساعت 15:15 تا 16:30

             ﺷﻨﺒﻪ 92/2/14 (روز ﭼﻬﺎرم نمایشگاه)

  مکان:

            شبستان، طبقه دوم، سرای اهل قلم 

   

  منبع :  وبسایت نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب تهران 

   

   کلید واژه ها: 

  ورزش کتاب سرای اهل قلم نمایشگته کتاب ﻋﻠﻴﺮﺿﺎدﺑﻴﺮ